Metrologie

Společnost Atract Consulting s.r.o. nabízí všem podnikatelům služby v oblasti metrologie. Každý podnikatelský subjekt, který při své činnosti používá jakákoliv měřidla, je povinen řídit se zákonem o metrologii. Jde o zejména o tyto povinnosti:

- vést evidenci používaných „stanovených“ měřidel a tyto měřidla, ve lhůtách stanovených zákonem, předkládat k ověření, obdobně je to i u „pracovních“ měřidel, které se ve stanovených lhůtách předkládají ke kalibraci
- zajišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření
- vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví zaměstnanců, bezpečnosti práce a životního prostředí, přiměřeně ke své činnosti
 
Nabízíme:
 
- vypracování základních dokumentů pro práci s měřidly (např. metrologický řád, směrnice, kontrolní listy měřidel apod.)
- zavedení evidence a označení měřidel
- evidenci a sledování lhůt ověřování „stanovených“ měřidel
- evidenci, stanovení a sledování kalibračních lhůt „pracovních“ měřidel
- odbornou spolupráci při tvorbě plánů pravidelných ověřování a kalibrací měřidel
- odbornou spolupráci při tvorbě finančního rozpočtu
- organizační zajištění ověřování v autorizovaných metrologických střediscích
- organizační zajištění kalibrací v akreditovaných i neakreditovaných kalibračních laboratořích
- kontrolní činnost celého procesu, včetně úplnosti a správnosti vystavených dokumentů
- převod dokumentů do datové podoby a její archivaci
 
 
Základní právní předpisy zabývající se metrologií:
 
- zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
 
Reference:
 

MOBIS AUTOMOTIVE SYSTEM CZECH S.R.O.
OUTSOURCING METROLOGICKÝCH ČINNOSTÍ

Projekt:
- vytvoření finančního rozpočtu a časového harmonogramu kalibrace měřidel při dodržení nepřetržitého výrobního cyklu
organizační a logistické zajištění kalibrace v akreditovaných kalibračních laboratořích
kontrola úplnosti a správnosti vystavených dokumentů
převod dokumentů do datové podoby a její archivace